Khách sạn ZigZag

Địa chỉ

Thành phố Huế

Thời gian thực hiện

Tháng 8 – 2012

Mô tả

Thiết kế kiến trúc khách sạn

Trở lại trang Dự án khác

Khách sạn ZigZag

Dự án dự án khác