KONE VIETNAM OFFICE

Diện tích

340m2

Địa điểm

Tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Hà Nội

Thời gian

Tháng 01/2019

Trở lại trang Văn Phòng

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE

KONE VIETNAM OFFICE