TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

Diện tích

90m2

Địa điểm

Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội

Thời gian

Tháng 9 năm 2018

Trở lại trang Văn Phòng

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI

TAIHO PHARMA OFFICE HANOI