VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

Diện tích

150m2

Địa điểm

Capital Tower, 190 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Thời gian

Tháng 3 năm 2018

Trở lại trang Văn Phòng

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI

VĂN PHÒNG MICROSOFT HÀ NỘI